Załączniki do Konwencji CITES

Wersja do wydrukuWersja PDF

Integralną częścią Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwanej także Konwencją Waszyngtońską lub Konwencją CITES są załączniki zawierające wykaz gatunków roślin i zwierząt podlegających przepisom Konwencji.

Są to załączniki I, II i III, które dotyczą gatunków, dla których przewidziano inny poziom ochrony.

Na mocy oświadczenia rządowego z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej załącznikami l, II i III do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca1973 r. obowiązujące stały się wykazy załączników na dzień 28.05.2003 r.


ZAŁĄCZNIKI I, II I III DO KONWENCJI


sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem,
(Dz. U. z dnia 17 maja 2004 r.)

(wyciąg - wyłącznie z uwzględnieniem rodziny Testudinidae)
Objaśnienia


1. Gatunki włączone do niniejszych załączników są przywołane:

  1. poprzez nazwę gatunku lub
  2. jako wszystkie gatunki zaliczone do wyższego rangą taksonu lub wskazanej jego części.

2. Skrót "spp." jest używany do oznaczenia wszystkich gatunków wyższego rangą taksonu.

3. Inne powołania na taksony wyższe rangą niż gatunek uczyniono wyłącznie w celach informacyjnych lub klasyfikacyjnych.

4. Następujące skróty są używane dla taksonów roślinnych poniżej poziomu gatunku:

  1. "ssp." jest używany do oznaczenia podgatunku,
  2. "var(s)." jest używany do oznaczenia odmiany (odmian).

Załącznik
III
Testudinidae
Testudinidae spp. (z wyłączeniem gatunków włączonych do załącznika I; została ustalona zerowa roczna kwota eksportowa dla Geochelone sulcata na odławiane okazy dziko żyjące, będące przedmiotem obrotu do głównie zarobkowych celów)
Geochelone nigra
Geochelone radiata
Geochelone yniphora
Gopherus flavomarginatus
Psammobates geometricus   
Pyxis planicauda
Testudo kleinmanni
Testudo werneri

Wcześniej załącznik obejmował następujące gatunki:


ZAŁĄCZNIKI I i II


przyjęte podczas Konferencji Stron uczestniczących, stan na 18.01.1990 r.
OBJAŚNIENIA


1. Gatunki włączone do niniejszych załączników występują jako:

  1. nazwy gatunków lub
  2. wszystkie gatunki należące do wyższego rangą taksonu lub określone jako jego część.

2. Skrót spp. jest używany do określenia wszystkich gatunków wyższego rangą taksonu.

3. Inne powołania na taksony wyższe rangą od gatunku uczyniono w celach wyłącznie informacyjnych lub klasyfikacyjnych.

4. Skrót "p.e." jest używany do określenia gatunku, który prawdopodobnie wymarł.

5. Gwiazdka (*) umieszczona przy nazwie gatunku lub taksonu wyższego rangą wskazuje, że jedna lub więcej populacji izolowanych geograficznie, podgatunków lub gatunków należących do danego gatunku lub taksonu została umieszczona w załączniku I i że wymienione wyżej populacje, podgatunki lub gatunki wyłączono z załącznika II.

(...)

9. Symbol (=) przed liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego rangą taksonu oznacza, że dany gatunek lub takson powinien być interpretowany następująco:

(...)

=349 wymieniany również w rodzaju Testudo


Appendices - Załączniki
REPTILIA
TESTUDINATA
III
Testudinidae   
Geochelone elephantopus = 349Testudinidae spp. *
Geochelone radiata = 349
Geochelone yniphora = 349
Geopherus flavomarginatus
Psammobates geometricus = 349